Under åren 2003–2009 gav Cassirer-sällskapet ut skriftserien Logos/Pathos i samarbete med bokförlaget Glänta. I sin inledning till antologin Penelopes väv, den första boken i serien, formulerade redaktörerna Mats Rosengren och Ola Sigurdson sin programförklaring:

En av de viktigaste drivkrafterna [bakom skriftserien] var och är vår förhoppning om ett möjligt, annorlunda bruk av tankehistorien. Den analytiska filosofins problemorientering, den hermeneutisk-fenomenologiska filosofins traditionsfixering, den på kontinentens universitet ännu dominerande praktiken att kommentera texter tycktes oss alla på ett eller annat sätt bristfälliga, men samtidigt komplementära. Så föddes idén om att försöka utnyttja vår egen, i förhållande till dessa strömningar, mer eller mindre marginella ställning för att finna ett annat sätt – inte ett nytt eller ens originellt utan just annat – att möta historiska såväl som samtida centrala texter, verk och problem inom det västerländska tänkandet.

Böckerna i skriftserien behandlar så skilda ämnen som antik erotisk litteratur, postkristen teologi, tidigmodern naturfilosofi och socialantropologins skuggsidor. Bland författarna återfinns till exempel Marcia Sá Cavalcante Schuback, Aleksander Motturi, Jesper Svenbro och Jayne Svenungsson.