Skrifter

Cassirers samlade verk, den så kallade Hamburger Ausgabe, publicerades på Felix Meiner Verlag under åren 1998–2008 i redaktion av Birgit Recki och omfattar sammanlagt 26 band. Hans kvarlåtenskap, som ges ut på samma förlag, finns bevarad i Beinecke Rare Book and Manuscript Library vid Yale University där Cassirer vistades som gästprofessor vid sin död 1945. Även på franska är en verkutgåva under utgivning på Éditions du Cerf i redaktion av Fabien Capeillères.

Följande urval tar upp filosofens viktigaste böcker och artiklar, i förekommande fall med länk till fulltext i vårt pågående digitaliseringsprojekt. En fullständig bibliografi återfinns på Internationella Ernst Cassirer-sällskapets hemsida.

1899

> Descartes’ Kritik der mathematischen und naturwissenschaftlichen Erkenntnis (”Descartes’ kritik av den matematiska och naturvetenskapliga kunskapen”), doktorsavhandling, Marburg, 1899.

1902

> Leibniz’ System in seinen wissenschaftlichen Grundlagen (”Leibniz’ system i dess vetenskapliga grundvalar”), Marburg & Lahn: Elwert’sche Verlagsbuchhandlung, 1902.

1906

> Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit (”Kunskapens problem i den nyare tidens filosofi och vetenskap”), vol. 1, Berlin: Bruno Cassirer, 1906 (reviderad 1911).

1907

> Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit (”Kunskapens problem i den nyare tidens filosofi och vetenskap”), vol. 2, Berlin: Bruno Cassirer, 1907 (reviderad 1911).

1910

> Substanzbegriff und Funktionsbegriff. Untersuchungen über die Grundfragen der Erkenntniskritik (”Substansbegrepp och funktionsbegrepp. Undersökningar kring kunskapskritikens grundfrågor”), Berlin: Bruno Cassirer, 1910.

1916

> Freiheit und Form. Studien zur deutschen Geistesgeschichte (”Frihet och form. Studier i tysk idéhistoria”), Berlin: Bruno Cassirer, 1916.

1918

> Kants Leben und Lehre (”Kants liv och lära”), Berlin: Bruno Cassirer, 1918.

1920

> Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit (”Kunskapens problem i den nyare tidens filosofi och vetenskap”), vol. 3: Die nachkantischen Systeme (”De post-kantianska systemen”), Berlin: Bruno Cassirer, 1920.

1921

> Idee und Gestalt. Goethe, Schiller, Hölderlin, Kleist. Fünf Aufsätze (”Idé och gestalt. Goethe, Schiller, Hölderlin, Kleist. Fem uppsatser”), Berlin: Bruno Cassirer, 1921.
> Zur Einstein’schen Relativitätstheorie. Erkenntnistheoretische Betrachtungen (”Om den einsteinska relativitetsteorin. Kunskapsteoretiska betraktelser”), Berlin: Bruno Cassirer, 1921.

1922

> Die Begriffsform im mythischen Denken (”Det mytiska tänkandets begreppsform”), Studien der Bibliothek Warburg, vol. 1, Leipzig & Berlin: Teubner, 1922.

1923

> ”Der Begriff der symbolischen Form im Aufbau der Geisteswissenschaften” (”Begreppet symbolisk form i kulturvetenskapernas uppbyggnad”), Vorträge der Bibliothek Warburg, 1921-1922, Leipzig: Teubner, 1923.
> Philosophie der symbolischen Formen (”De symboliska formernas filosofi”), vol. 1: Die Sprache (”Språket”), Berlin: Bruno Cassirer, 1923.

1924

> ”Eidos und Eidolon. Das Problem des Schönen und der Kunst in Platons Dialogen” (”Eidos och eidolon. Skönhetens och konstens problem i Platons dialoger”), Vorträge der Bibliothek Warburg, 1922-1923, nr. 2, 1924.

1925

> Philosophie der symbolischen Formen (”De symboliska formernas filosofi”), vol. 2: Das mythische Denken (”Det mytiska tänkandet”), Berlin: Bruno Cassirer, 1925.
> Sprache und Mythos. Ein Beitrag zum Problem der Götternamen (”Språk och mythos. Ett bidrag till gudsnamnens problem”), Studien der Bibliothek Warburg, vol. 6, Leipzig & Berlin: Teubner, 1925.

1927

> ”Das Symbolproblem und seine Stellung im System der Philosophie” (”Symbolproblemet och dess ställning i filosofins system”), Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, nr. 21, 1927.
> Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance (”Individ och kosmos i renässansens filosofi”), Studien der Bibliothek Warburg, vol. 10, Leipzig & Berlin: Teubner, 1927.

1929

> ”Die Idee der Republikanischen Verfassung: Rede zur Verfassungsfeier am 11. August 1928” (”Den republikanska författningens idé. Tal på författningsdagen den 11 augusti 1928”), Hamburg: Friedrichsen, De Gruyter & Co, 1929.
> ”Étude sur la pathologie de la conscience symbolique” (”En studie av det symboliska medvetandets patologi”), Journal de psychologie normale et pathologique, vol. 26, nr. 5–8, 1929.
> Philosophie der symbolischen Formen (”De symboliska formernas filosofi”), vol.  3: Phänomenologie der Erkenntnis (”Kunskapens fenomenologi”), Berlin: Bruno Cassirer, 1929.

1930

> ”Form und Technik” (”Form och teknik”), Leo Kestenberg (red.), Kunst und Technik, Berlin: Wegweiser, 1930.
> ”’Geist’ und ’Leben’ in der Philosophie der Gegenwart” (”’Ande’ och ’liv’ i den samtida filosofin”), Die Neue Rundschau, nr. 41, 1930.

1931

> ”Kant und das Problem der Metaphysik. Bemerkungen zu Martin Heideggers Kantinterpretation” (”Kant och metafysikens problem. Anmärkningar till Marin Heideggers Kant-tolkning”), Kant-Studien, vol. 36, nr. 1, 1931.
>”Mythischer, ästhetischer und theoretischer Raum” (”Mytiskt, estetiskt och teoretiskt rum”), Vierter Kongreß für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, Hamburg, 7.–9. Oktober 1930, Stuttgart: Ferdinand Enke, 1931.
Philosophie der symbolischen Formen (”De symboliska formernas filosofi”), index (red. Hermann Noack), Berlin: Bruno Cassirer, 1929.

1932

> ”Das Problem Jean-Jacques Rousseau”, Archiv für Geschichte der Philosophie, vol. 51, 1932.
> Die Philosophie der Aufklärung (”Upplysningens filosofi”), Tübingen: Mohr, 1932.
> Die Platonische Renaissance in England und die Schule von Cambridge (”Den platonska renässansen i England och Cambridgeskolan”), Studien der Bibliothek Warburg, vol. 24, Leipzig & Berlin: Teubner, 1932.
> Goethe und die geschichtliche Welt. Drei Aufsätze (”Goethe och den historiska världen. Tre uppsatser”), Berlin: Bruno Cassirer, 1932.

1933

> ”Le langage et la construction du monde des objets” (”Språket och föremålsvärldens uppbyggnad”), Journal de psychologie normale et pathologique, vol. 30, nr. 1–4, 1933.

1937

> Determinismus und Indeterminismus in der modernen Physik. Historische und systematische Studien zum Kausalproblem (”Determinism och indeterminism i den moderna fysiken. Historiska och systematiska studier av kausalproblemet”), Göteborgs högskolas årsskrift, vol. 42, nr. 3, 1937.

1938

> ”Le concept de groupe et la theorie de la perception” (”Begreppet grupp och varseblivningens teori”), Journal de psychologie normale et pathologique, vol. 35, 1938.
> ”Zur Logik des Symbolbegriffs” (”Om symbolbegreppets logik”), Theoria, vol. 4, 1938.

1939

> Axel Hägerström. Eine Studie zur Schwedischen Philosophie der Gegenwart (”Axel Hägerström. En studie i svensk samtida filosofi”), Göteborgs högskolas årsskrift, vol. 45, nr. 1, 1939.
> Descartes. Lehre, Persönlichkeit, Wirkung (”Descartes. Lära, personlighet, verkan”), Stockholm: Bermann-Fischer Verlag, 1939.
Naturalistische und humanistische Begründung der Kulturphilosophie (”Naturalistisk och humanistisk grundläggning av kulturfilosofin”), Göteborg: Göteborgs kungl. vetenskaps- och vitterhetssamhälle, 1939.

1941

Logos, Dike, Kosmos in der Entwicklung der griechischen Philosophie (”Logos, dike, kosmos i den grekiska filosofins utveckling”), Göteborgs högskolas årsskrift, vol. 47, nr. 6, 1941.
Thorilds Stellung in der Geistesgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts (”Thorilds ställning i sjuttonhundratalets idéhistoria”), Kungliga vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar, vol. 51, nr. 1, 1941.

1942

> Zur Logik der Kulturwissenschaften. Fünf Studien (”Om kulturvetenskapernas logik. Fem studier”), Göteborgs högskolas årsskrift, vol. 48, nr. 1, 1942.

1944

> An essay on man. An introduction to a philosophy of human culture (”Essä om människan. Inledning till en filosofi om mänsklig kultur”), New Haven & London: Yale University Press, 1944.

1945

> Rousseau, Kant, Goethe. Two essays (”Rousseau, Kant, Goethe. Två essäer”), History of Ideas Series, vol. 1, Princeton: Princeton University Press, 1945.
> ”Structuralism in modern linguistics” (”Strukturalismen i den moderna lingvistiken”), Word. Journal of the Linguistic Circle of New York, vol. 1, 1945.

1946

> The myth of the state (”Myten om staten”), New Haven & London: Yale University Press, 1946.

1950

> The problem of knowledge. Philosophy, science, and history since Hegel (”Kunskapens problem. Filosofi, vetenskap och historia efter Hegel”), New Haven & London: Yale University Press, 1950.