Kronologi

Följande översikt av Cassirers liv och verk utgår i huvudsak från kronologin på Internationella Ernst Cassirer-sällskapets hemsida.

1874 – Ernst Cassirer föds den 28 juli i Breslau (dagens Wrocław i Polen).

1892 – Börjar studera vid universitetet i Berlin, först med juridik, sedan med germanistik och slutligen med filosofi som huvudämne.

1894 – Följer sociologen Georg Simmels kurs om Kant där han stiftar bekantskap med filosofen Hermann Cohens verk. Flyttar till Marburg för att studera under Cohen.

1899 – Fullbordar sin doktorsavhandling, Descartes Kritik der mathematischen und der naturwissenschaftlichen Erkenntnis (”Descartes’ kritik av den matematiska och naturvetenskapliga kunskapen”).

1902 – Ger ut Leibniz’ System in seinen wissenschaftlichen Grundlagen (”Leibniz’ system i dess vetenskapliga grundvalar”). Gifter sig med sin kusin Toni (Antonelle) Bondy.

1903 – Flyttar till Berlin.

1906 – Erhåller sin habilitation med första delen av Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit (”Kunskapsproblemet i den nyare tidens filosofi och vetenskap”) och blir, med stöd av Wilhelm Dilthey, oavlönad docent (Privatdozent) vid universitetet i Berlin.

1907 – Ger ut andra delen av Das Erkenntisproblem.

1910 – Ger ut Substanzbegriff und Funktionsbegriff. Untersuchungen über die Grundfragen der Erkenntniskritik (”Substansbegrepp och funktionsbegrepp. Undersökningar kring kunskapskritikens grundfrågor”).

1916 – Ger ut Freiheit und Form. Studien zur deutschen Geistesgeschichte (”Frihet och form. Studier i tysk idéhistoria”)

1917 – Får idén till de symboliska formernas filosofi.

1918 – Ger ut Kants Leben und Lehre (”Kants liv och lära”).

1919 – Utnämns till professor i filosofi vid universitetet i Hamburg.

1920 – Påbörjar sina efterforskningar i Aby Warburgs kulturhistoriska bibliotek. Ger ut tredje delen av Das Erkenntisproblem.

1921 – Ger ut Zur Einstein’schen Relativitätstheorie. Erkenntnistheoretische Betrachtungen (”Om den einsteinska relativitetsteorin. Kunskapsteoretiska betraktelser”).

1923 – Ger ut Die Sprache (”Språket”), första delen av Philosophie der symbolischen Formen (”De symboliska formernas filosofi”).

1925 – Ger ut Das mythische Denken (”Det mytiska tänkandet”), andra delen av Philosophie der symbolischen Formen.

1927 – Ger ut Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance (”Individ och kosmos i renässansens filosofi”).

1928 – Håller tal om ”Den republikanska författningens idé” vid firandet av Weimar-konstitutionens 10-årsjubileum.

1929 – Deltar i den berömda högskolekursen i schweiziska Davos, där han debatterar den rätta tolkningen av Kants filosofi med Heidegger. Väljs till rektor vid universitetet i Hamburg för perioden 1929–30. Ger ut Phänomenologie der Erkenntnis (”Kunskapens fenomenologi”), tredje delen av Philosophie der symbolischen Formen.

1931 – Forskningsvistelse vid nationalbiblioteket i Paris.

1932 – Ger ut studier om upplysningens filosofi, den platonska renässansen i England och ”problemet Jean-Jacques Rousseau”.

1933 – Vid årets början utmämns nazisternas ledare Adolf Hitler till rikskansler. Under våren begär Cassirer entledigande från universitetet i Hamburg och godtar istället inbjudan som gästprofessor vid All Souls College i Oxford, England.

1935 – Flyttar till Göteborg där han, tack vare landshövdingen Malte Jacobsson, erhåller en personlig professur vid stadens högskola (idag Göteborgs universitet).

1937 – Ger ut Determinismus und Indeterminismus in der modernen Physik. Historische und systematische Studien zum Kausalproblem (”Determinism och indeterminism i den moderna fysiken. Historiska och systematiska studier av kausalproblemet”) i Göteborgs högskolas årsskrift.

1939 – Blir svensk medborgare.

1940 – Utnämns till professor emeritus.

1941 – Godtar en inbjudan som gästprofessor vid Yale-universitetet i New Haven, USA. På fartyget möter han den ryske lingvisten Roman Jakobson.

1942 – Ger ut Zur Logik der Kulturwissenschaften. Fünf Studien (”Om kulturvetenskapernas logik. Fem studier”) i Göteborgs högskolas årsskrift.

1944 – Ger ut An essay on man. An introduction to a philosophy of human culture (”Essä om människan. Inledning till en filosofi om mänsklig kultur”).

1945 – Avlider i hjärtattack den 13 april efter att ha hållit en föreläsning vid Columbia-universitetet i New York.

1946 – The myth of the state (”Myten om staten”) ges ut postumt.

1950The problem of knowledge. Philosophy, science, and history since Hegel (”Kunskapens problem. Filosofi, vetenskap och historia efter Hegel”) ges ut postumt. Manuskriptet kom dock till redan under senare delen av 1940, och är därför tillägnat ”rektor och lärarråd vid Göteborgs högskola med hjärtligt tack för åren i Göteborg”.