Konferenser

Med förankring inom ett forskningsprogram vid Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) och finansiering från Volkswagen Stiftung genomförde Cassirer-sällskapet en rad internationella symposier under åren 2004–2008:

2004 – ”The body and embodiment. Intersections of imagery, literature, and science”
2005 – ”Ernst Cassirer and the philosophy and sociology of religion”
2006 – ”What is philosophical anthropology?”
2008 – ”Law and symbolic order – Cassirer’s contribution to legal philosophy”

2007 anordnades inget regelrätt Cassirer-symposium, men väl en temadag kring sällskapets dåvarande skriftserie under rubriken ”Logos/pathos: ett seminarium, en bokserie – och en tänkandets polyfoni”.

2012 års Cassirer-föreläsning ingick i ett symposium på temat ”Ernst Cassirer on form and technology” som ägde rum på Institutionen för arkitektur vid Chalmers tekniska högskola. Symposiet var ett samarrangemang, dels med institutionens egen forskningsprofil Form, teknik, transformation och dels med Architecture in the making, en stark forskningsmiljö inom arkitekturfältet med nationell omfattning och finansiering från Vetenskapsrådet.

2013 anordnades ett 1½-dags symposium på temat ”Arkitektur, fotografi och det samtida förflutna” i samarbete med Chalmers Arkitektur och avdelningen för fotografi inom Akademin Valand. En dokumentation av symposiet är under utgivning.