Utgivning

Cassirer-sällskapet har gett ut två skriftserier, den ena pågående och den andra avslutad.

Occasional Papers

Den engelskspråkiga skriftserien Occasional Papers är först och främst ägnad åt de föreläsningar som Cassirer-sällskapet anordnar en gång om året, men också åt andra kortare texter med anknytning till Cassirers verk. För den slående grafiska utformningen står Enstil Design.

Hittills har sex häften gått i tryck och ytterligare två väntar på utgivning. Klicka på omslagen för mer information:

Logos/pathos

Under åren 2003–2009 gav Cassirer-sällskapet ut skriftserien Logos/pathos i samarbete med bokförlaget Glänta. I sin inledning till antologin Penelopes väv, den första publikationen i serien, formulerade redaktörerna Mats Rosengren och Ola Sigurdson sin programförklaring:

En av de viktigaste drivkrafterna [bakom skriftserien] var och är vår förhoppning om ett möjligt, annorlunda bruk av tankehistorien. Den analytiska filosofins problemorientering, den hermeneutisk-fenomenologiska filosofins traditionsfixering, den på kontinentens universitet ännu dominerande praktiken att kommentera texter tycktes oss alla på ett eller annat sätt bristfälliga, men samtidigt komplementära. Så föddes idén om att försöka utnyttja vår egen, i förhållande till dessa strömningar, mer eller mindre marginella ställning för att finna ett annat sätt – inte ett nytt eller ens originellt utan just annat – att möta historiska såväl som samtida centrala texter, verk och problem inom det västerländska tänkandet.

Böckerna i skriftserien behandlar så skilda ämnen som antik erotisk litteratur, postkristen teologi, tidigmodern naturfilosofi och socialantropologins skuggsidor. Bland författarna återfinns till exempel Aleksander Motturi, Jayne Svenungsson, Marcia Sá Cavalcante Schuback och Jesper Svenbro.

Med tolv utgivna titlar är serien nu avslutad. Klicka på omslagen för mer information: