Politisk myt och social form

Varmt välkomna till vårt fjärde seminarium – tillika det sista före sommaren – på temat politisk myt, där idéhistorikern Karolina Enquist Källgren ska pröva ut några idéer till ett kommande projekt. Som rubrik har Karolina föreslagit ”Politisk myt och social form: om historias samhälleliga syfte” och sitt ämne sammanfattar hon i följande ordalag:

Ända sedan den franska revolutionen har politisk myt diskuterats som ett verktyg för att uppvigla massorna. Under den franska revolutionen blev förnuftet avfärdat i termer av politisk myt, efter andra världskriget riktades en liknande kritik mot ideologi, och idag beskrivs populism som en myt-skapande politisk rörelse avsedd att förföra de missnöjda. För förespråkare av denna kritik är en normbaserad social och rättsordning ofta förebilden, vare sig det är i form av den kodifierade ordningen under Napoleon-tiden, det liberala demokratins konstitutionella liv eller det välreglerade politiska livet i välfärdsstaten. I denna uppfattning är myten det som korrumperar ett välorganiserat samhälle och i slutändan den enskilda frihetens goda liv.

För den här typen av kritik blir det dock svårt att förklara varför myten återvänder med stor kraft inom välordnade, jämlika och fria samhällen. Inom ramen för en demokratisk politisk ordning är den politiska myten ett teodicé-problem. Genom läsning av tre författare, María Zambrano, Ernst Cassirer och Walter Benjamin, kommer jag att utveckla implikationerna av myten som ett demokratins teodicé-problem och arguentera för att politisk myt är en nödvändig del av det gemensamma livet. I själva verket är myten historiens eller den gemensamma tidens funktion i en social konstellation. Genom att undersöka hur de tre författarna diskuterar politisk myt samt relaterade begrepp som figura, symbol och bild, kommer jag att diskutera det förflutnas roll i nutiden som ett konfigurerande moment, och avsluta med en reflektion över historikerns syfte i ett samhälle som tar form ur det förflutna.

Seminariet äger rum tisdagen den 21 maj kl. 13–15, alltjämt i Vasaparken men denna gång i Konsistorierummet på entréplan. Inget underlag för diskussionen, så kom med öronen spetsade!