Filosofins elände, universitetets elände?

Den så kallade Macchiarini-skandalen på Karolinska institutet har gett nytt bränsle åt två parallella diskussioner som båda har mer än hundra år på nacken: den ena om filosofins identitet och självbild, den andra om universitetets organisation och styrning. Vilken roll har till exempel en konception av filosofi som en form av vetenskaplig expertis spelat, vid Karolinska såväl som på annat håll, och vilket inflytande har rådande kunskapspolitiska ideal haft på utvecklingen?

Frågeställningen för symposiet “Filosofins elände, universitetets elände?” är i vilken mån dessa båda diskussioner egentligen utgör två sidor av samma mynt. Finns det ett samband mellan filosofins utveckling under 1900-talet och universitetets tillstånd i det nya årtusendet? Skulle en förändrad syn på filosofins plats inom universitetet kunna utgöra en motvikt till dagens management-tänkande? För att närma sig dessa frågor har Ernst Cassirer-sällskapet bett filosofen Hans Ruin att utveckla sina tankar om “den praktiska filosofins elände” och historikern Ylva Hasselberg att fördjupa sin kritik av en “akademisk kapitalism” på frammarsch.

Efter deras båda inlägg blir det gott om tid för gemensam diskussion – samt, för den som så vill, ett glas vin. Inleder diskussionen gör vetenskapsteoretikern Johan Söderberg.

Tid: torsdagen den 16 november kl. 13–17. Plats: sal E322, Humanisten.